ความสำคัญของงานวิจัย
เพื่อการปลูกไม้ป่า

การปลูกสร้างสวนป่า ทั้งสวนป่าเศรษฐกิจ และสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นการลงทุนระยะยาว
ซึ่งต้อง ใช้เงินทุนหรืองบประมาณจำนวนมาก
อ่านต่อ

การพัฒนางานวิจัย
เพื่อการปลูกไม้ป่า

การวิจัยเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าได้เริ่มขึ้นเมื่อ
ได้มีการจัดตั้งกองบำรุงขึ้นในสมัยที่พระยา
พนานุจรเป็นอธิบดีกรมป่าไม้โดยโอนกิจการ
กองกานไม้มาตั้งเป็นกองบำรุง
อ่านต่อ

งานวิจัย
การปลูกสร้างสวนป่า

เป็นส่วนย่อยหนึ่งของส่วนวนวัฒนวิจัย
ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และบริการประชาชนผู้ที่สนใจในเรื่อง
อ่านต่อ

งานวิจัยเพื่อการปลูกไม้ป่า

งานวิจัยเพื่อการปลูกไม้ป่าส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยด้านวนวัฒนวิทยาในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ป่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

  • วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะชำและผลิตกล้าไม้
  • วิจัยการปลูก บำรุงรักษา และจัดการสวนป่า
  • วิจัยและพัฒนาระบบวนเกษตร
  • วิจัยและพัฒนาการปลูกและการจัดการไม้เพื่อพลังงาน
  • วิจัยผลกระทบของสวนป่าต่อสิ่งแวดล้อม
  • บริการวิชาการด้านการปลูกสร้างสวนป่า

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า