ความสำคัญของงานวิจัย
เพื่อการปลูกไม้ป่า

การปลูกสร้างสวนป่า ทั้งสวนป่าเศรษฐกิจ และสวนป่าเพื่อการอนุรักษ์ เป็นการลงทุนระยะยาว
ซึ่งต้อง ใช้เงินทุนหรืองบประมาณจำนวนมาก
อ่านต่อ

การพัฒนางานวิจัย
เพื่อการปลูกไม้ป่า

การวิจัยเพื่อการปลูกสร้างสวนป่าได้เริ่มขึ้นเมื่อ
ได้มีการจัดตั้งกองบำรุงขึ้นในสมัยที่พระยา
พนานุจรเป็นอธิบดีกรมป่าไม้โดยโอนกิจการ
กองกานไม้มาตั้งเป็นกองบำรุง
อ่านต่อ

งานวิจัย
การปลูกสร้างสวนป่า

เป็นส่วนย่อยหนึ่งของส่วนวนวัฒนวิจัย
ทำหน้าที่ศึกษาวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย และบริการประชาชนผู้ที่สนใจในเรื่อง
อ่านต่อ

งานวิจัยเพื่อการปลูกไม้ป่า

งานวิจัยเพื่อการปลูกไม้ป่าส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยด้านวนวัฒนวิทยาในแขนงวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกไม้ป่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการอนุรักษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

  • ศึกษาวิจัยและพัฒนาการปลูกป่าและการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ
  • ศึกษาวิจัยและพัฒนาการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
  • ศึกษาวิจัยคุณสมบัติของดินป่าไม้กับการปลูกสร้างสวนป่า
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    หรือที่ได้รับมอบหมาย

แผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่า


     แผนที่ความเหมาะสมสำหรับการปลูกไม้มีค่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ
สำหรับให้ข้อมูลว่าในแต่ละพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกไม้มีค่าชนิดใด
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ปานกลาง  หรือน้อย  อย่างไรก็ตาม
แผนที่นี้ใช้ปัจจัยทางกายภาพ เช่น ลักษณะดิน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
เป็นหลัก  ไม่ได้รวมถึงเรื่องการจัดการและด้านการตลาด  ดังนั้นในบางพื้นที่
แม้ว่าจะมีความเหมาะสมน้อยหากมีการจัดการอย่างประณีตอาจได้ผลผลิต
ที่ดีได้  นอกจากนี้ผู้ใช้ควรนำปัจจัยเรื่องการตลาดมาประกอบสำหรับการ
ตัดสินใจเลือกชนิดไม้มีค่าด้วย  แผนที่นี้จะนำมาพัฒนาให้แสดงผลใน
รูปแบบ Application หรือโปรแกรมเผยแพร่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ของเกษตรกรหรือประชาชนโดยทั่วไป   ลิ้งค์ คลิ๊ก

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: PLANTATION SILVICULTURE

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900