เอกสารเผยแพร่

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า

กรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ได้ร่วมกันจัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกสักในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจปลูกสักได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนการดำเนินงาน
ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อ่านต่อ

กรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ได้ร่วมกันจัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกสักในพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจปลูกสักได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนการดำเนินงาน
ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อ่านต่อ

กรมป่าไม้และศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIRCAS) ได้ร่วมกันจัดทำแผนที่แสดงความเหมาะสมของดินสำหรับการปลูกสักในพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจปลูกสักได้ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะประกอบการวางแผนการดำเนินงาน
ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อ่านต่อ

กรมป่าไม้โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้จัดทำคู่มือ"การปลูกไม้ป่าโดยระบบวนเกษตร"เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจนำรูปแบบวนเกษตรที่เหมาะสม
ไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านต่อ

กรมป่าไม้โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ร่วมกับJapan International Research Center for Agricultural Science (JIRCAS) แห่งประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินการปรับปรุงการจัดทำตารางผลผลิตไม้สักที่จำแนกตามระยะปลูกหรือความหนาแน่นเพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประเมินผลผลิตหรือปริมาตรไม้สักในสวนป่าได้ด้วยตัวเอง

อ่านต่อ

เอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวมข้อเขียนของนักวิชาการป่าไม้สังกัดฝ่ายวนวัฒนวิจัยกองบำรุงซึ่งได้รับให้ทำการศึกษาค้นคว้าจากผลงานวิจัยต่างๆเฉพาะพรรณไม้ที่สำคัญ
ซึ่งเป็นตัวแทนของไม้แต่ล่ะประเภทเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจปลูก

อ่านต่อ

การศึกษารูปแบบการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของวิสาหกิจชุมชนดำเนินการในพื้นที่ทำการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนไม้เศรษฐกิจโตเร็วด่านช้าง ที่ตั้งอยู่ในท้องที่เขตติดต่อระหว่างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีและในพื้นที่ของเกษตรกรที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและ
อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย

อ่านต่อ

การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของสวนป่าไม้สักและยูคาลิปตัสและเพื่อพัฒนาแบบจำลองที่สามารถำไปใช้คาดคะเนผลผลิตของหมู่ไม้เพื่อประโยชน์
ในการจัดการสวนป่าโดยใช้ข้อมูลจากแปลงตัวอย่างชั่วคราวในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยแปลงสักจำนวน289แปลงและสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสจำนวน165แปลง

อ่านต่อ

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า