โครงการความร่วมมือ

filler image

กรมป่าไม้โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

และองค์กร Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงที่จะดำเนินการวิจัยร่วมกันตามบันทึกช่วยจำ(MOU)ที่ลงนามโดยอธิบดีกรมป่าไม้ (นายฉัตรชัยรัตโนภาส) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557

อ่านต่อ
filler image

การดำเนินการวิจัย

การดำเนินการวิจัยร่วมดำเนินการวิจัยร่วมกับนักวิจัย ชาวญี่ปุ่นจาก JIRCASโดยได้รับการสนับสนุนจากJIRCAS ในด้านวิชาการและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและราคาสูง ภายใต้MOUได้มีโครงการวิจัยร่วมกันประกอบด้วย woke plan phase I และwork plan phase II

อ่านต่อ
filler image

รายงานฉบับนี้ได้นำเสนอ

ผลของการดำเนินการโครงการในช่วง 5 ปีแรก
ของโครงการวิจัยร่วม เรื่อง การพัฒนาเทคนิค การบำรุงรักษาไม้ในท้องถิ่นร่วมกับการจัดการ
ด้านเกษตรและป่าไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านต่อ
filler image

การทำงานร่วมกันระหว่างกรมป่าไม้และJIRCAS

ในระยะแรกระหว่างปี พ.ศ.2549-2554 ร่วมมือกันจัดทำ
หลักการจัดการสวนป่าในท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างยั่งยืน ในระยะที่สองของความร่วมมือระหว่างปี
พ.ศ.2554-2559 จัดทำการปรับปรุงเทคนิคการใช้ประโยชน์ จากป่าของเกษตรกรในท้องถิ่น

อ่านต่อ

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า