ผลงานวิจัย

filler image

การตัดขยายระยะ (Thinning)

เป็นการปฏิบัติด้านวนวัฒนวิทยาที่สำคัญที่สุด ที่ดำเนินการภายหลังการสืบต่อพันธุ์ของหมู่ไม้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดความหนาแน่นของต้นไม้ ที่ขึ้นอยู่ในหมู่ไม้ปรับปรุงคุณภาพและการเติบโตของต้นไม้ ที่เหลืออยู่ให้เติบโตต่อไปได้

อ่านต่อ
filler image

การประมาณค่าความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน

และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถประมาณ จากค่ามวลชีวภาพ (biomass) หรือน้ำหนักแห้ง (dry weight) ของต้นไม้ซึ่งทำโดยการพัฒนาสมการแอลโลเมตริก ระหว่างน้ำหนักแห้งของส่วนต่าง ๆ กับตัวแปรของขนาด ของต้นไม้ เช่น ความสูง และความโต

อ่านต่อ
filler image

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต

สำหรับการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เทคนิคในด้านต่าง ๆ เพื่อการเพ่ิมผลผลิตในสวนป่าไม้สัก ได้แก่ การตัดขยายระยะ การสืบต่อพันธุ์แบบลดค่าใช้จ่าย โดยการแตกหน่อ การปรับปรุงดินและการคัดเลือกสักพันธุ์ดี สำหรับการปลูกสัก

อ่านต่อ
filler image

เทคนิคการบำรุงรักษาสวนป่าอย่างประณีต

เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเน้อไม้ของสวนป่าไม้สัก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบำรุงรักษาสวนป่า ได้แก่ การตัดขยายระยะและการลิดกิ่งต่อการเติบโตผลผลิตรูปทรง และคุณภาพของเนื้อไม้รวมถึงเพื่อพัฒนาสมการที่ใช้ในการ ประมาณหาปริมาตรลำต้นไม้สักที่แปรผันไปตามขนาดจำกัด ด้านความยาวหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นที่จะนำ ไม้ไปใช้ประโยชน์

อ่านต่อ
filler image

เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก

เทคนิคการประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกปริมาณไม้ และบทบาทการเบกักคาร์บอนของสวนป่าไม้สักมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชั้นคุณภาพพื้นที่กับปัจจัย แวดล้อมด้านพื้นที่สำหรับสวนป่าสักและการประเมิน มวลชีวภาพและการเก็บกักคาร์บอนของสวนป่าไสักโดยใช้ วิธีการที่เจ้าของพืั้นที่สวนป่าสักโดยทั่วไปสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้

อ่านต่อ

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า