กิจกรรม

มหกรรมป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น


ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า ได้เข้าร่วมงานมหกรรมป่าไม้ ครั้งที่3 (ภาคอีสาน) จังหวัดขอนแก่น การดำเนินงานประกอบด้วย

1. การเผยแพร่ความรู้ด้านการปลูก การจัดการ และผลิตผลที่ได้จากการปลูกสร้างสวนป่าโดยให้ข้อมูลความรู้
ต้นกระถินณรงค์ลูกผสมสักและพะยูง
2. นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการปลูก การจัดการ การคัดเลือกชนิดไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื้นที่
ที่มีลักษณะของภูมิประเทศและดินประเภทต่างๆและแหล่งแม่ไม้ของกรมป่าไม้ซึ่งได้แนะนำเว็บไซด์ของกรมป่าไม้
ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการสืบค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง
3. แจกกล้าไม้กระถินณรงค์ลูกผสมและสักพันธุ์ดีให้แก่ประชาชน
4. การนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่แก่ประชาชนได้แก่
(1) ตารางผลผลิตของสวนป่าไม้สักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับปลูกไม้สัก6จังหวัดได้แก่อุดรธานี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์และอุบลราชธานี
(3) แนวทางการตัดขยายระยะสวนป่าเชิงพาณิชย์

จากการดำเนินงานประชาชนให้ความสนใจปลูกไม้มีค่ากันมากขึ้น การได้ไปจัดงานมหกรรมป่าไม้ นับเป็นการนำความรู้ ผลงานและผลผลิตที่ได้จากการวิจัยไปเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่โดยตรง และยังทำให้ทราบว่ายังมีงานวิจัยที่ต้องดำเนินการอีกเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนที่สนใจปลูกไม้มีค่า

ติดต่อ

โทร:02-561-4292 ต่อ 5408
Email: [email protected]
Website: www.silvic.go.th

61 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ
10900

ฝ่ายวิจัยการปลูกสร้างสวนป่า