(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
 


  
  
  
  
  
  
  
    
 
  
  
  
  
  
        
  
  

 
   
     Last updated  :   Thursday 09/03/2020 15:24
     
   
     
                                                 
    
 
       
       
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔-๑๕๖๘)ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ)และครั้งที่ ๓ (ภาคใต้)
 
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) และครั้งที่ ๓ (ภาคใต้)"
  
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตรของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
  
 
       
   
     
     
     
 
 

               
Http://www.free-counter-plus.com

NEW WEBSITE
G-Cloud