(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
  
  
    
  
  
  
    
 
  
  
  
  
  
        
  

   
 
   
     Last updated  :   Tuesday 03/09/2021 10:39
     
   
     
                                                                   
 
  ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
 
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 541 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3634/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 256  
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 9 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3636/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  
  การประกวด International Junior Forest Contest ครั้งที่ 17 จัดโดยสาธารณรัฐรัสเซีย  
  แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
   
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
               
Free-counter-plus.com

NEW WEBSITE
G-Cloud