รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019(COVIC-19)
 
  แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับสมบูรณ์)  
  รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
 
  รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งช่างไฟฟ้า ของสำนักวิจัยแลพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 541 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3634/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 9 ราย คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3636/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563  
  การประกวด International Junior Forest Contest ครั้งที่ 17 จัดโดยสาธารณรัฐรัสเซีย  
  แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเกษตร ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔-๑๕๖๘)ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ)และครั้งที่ ๓ (ภาคใต้)
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘)ครั้งที่ ๒ (ภาคเหนือ) และครั้งที่ ๓ (ภาคใต้)"
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.๓) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตรของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
ของสำนักวิจัยพัฒนาการป่าไม้
 
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561-2562  
  การใช้และการเก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้  
  คำสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน  
  รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายงานการประชุมจริยธรรมประจำกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2562  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายงานประจำปี 2560  
  ตัวอย่างรายงานประจำปี  
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2560-2561  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.)
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  ตัวอย่างแบบสรุปรายการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือ  
  แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วันเวลาสถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
  คำสั่งเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วันเวลา สถานที่และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายงานประจำปี 2559  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ และ ทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์) ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนีกงานพิทักษ์ป่า
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  แบบฟอร์มเงินยืม  
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร  
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
 
  รายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ 3/2560
 
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ก้าวต่อไปของรุกขกรกรมป่าไม้  
  ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการป่าไม้  
  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
  ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
  การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 วันที่ 5-7 กันยายน 2560 มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
  รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
  กำหนดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ(Mini-training)  
  ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2556  
  ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 
  หนังสือเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยป่าไม้  
  โครงการสัมมนา เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยป่าไม้ 4 ปี (2556-2559)  
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี)  
  ซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุมัติเดินทาง  
  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การขายทอดตลาดครั่งดิบ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556  
  แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556และเตรียมข้อมูลชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
  สรุปผลการประชุมการมอบนโยบายและประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2556