กิจกรรมจิตอาสา-5ส สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
         
    วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563  
         
    (Thailand Research Expo 2020)  
         
    วันสิ่งแวดล้อมโลก  
         
    กิจกรรม 5 ส