KM DAYS 2019 รู้รอบด้าน งานป่าไม้  
         
    "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"  
         
    "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"  
         
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
         
    โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสุพรรณบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อแผ่นดิน  
         
    พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี  
         
    พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
         
    "การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน"  
         
    "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 58  
         
    "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 57  
         
    "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 56  
         
    กิจกรรม ถุงผ้ายืมใช้  
         
    การส่งเสริมการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ  
         
    อบรม การปลูกและการจัดการสวนป่าสักเพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจ  
         
    เทคนิคการวิจัยด้านป่าไม้  
         
    โครงการชุมชนไม้มีค่า  
         
    ทำบุญตักบาตร วันปีใหม่ 2562  
         
    “การฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 5 หลักสูตร รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 3”  
         
    “พิธีมอบอุปกรณ์การปฏิบัติงานด้านรุกขกร”  
         
    “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”  
         
    พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ.2561  
         
    กิจกรรมบำเพ็ญกุศล  
         
    สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย  
         
    วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน  
         
    มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561  
         
    รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 2  
         
    รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 1  
         
    กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่  
         
    กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่  
         
    เทคนิคการทำไผ่ขด  
         
    เทคนิคการทำไผ่ขด  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรม  
         
    รักษ์โลกกับลามิน่า  
         
    การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่และผลิตผลจากของป่า  
         
    การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ  
         
    ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม  
         
    ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม  
         
    วันวิชาการน้ำพุ 60  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 4  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง"  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทำประดิษฐกรรม"  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "การปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่"  
         
    "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่54  
         
    มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2  
         
    กระดาษจากก้านกล้วย  
         
    โครงการปลูกป่ากลุ่มสตรีนักธุรกิจ  
         
    นิทรรศการ Forest in Thailand 4.0  
         
    การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2560  
         
    การสำรวจชนิดและปริมาณสมุนไพรในป่า(ขั้นต้น) รุ่นที่ 1  
         
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
“56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม” 
 
         
    ฝึกอบรมหลักสูตร"การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67"  
         
    การประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560  
         
    ฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า"