วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน  
         
    มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561  
         
    รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 2  
         
    รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 1  
         
    กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่  
         
    กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่  
         
    เทคนิคการทำไผ่ขด  
         
    เทคนิคการทำไผ่ขด  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    อบรมเชิงปฏิบัติการด้านรุกขกรรม  
         
    รักษ์โลกกับลามิน่า  
         
    การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่และผลิตผลจากของป่า  
         
    การปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้เศรษฐกิจ  
         
    ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม  
         
    ประชุมหารือแนงทางการส่งเสริมและพัฒนางานรุกขกรรม  
         
    วันวิชาการน้ำพุ 60  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รุ่นที่ 4  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะและการแปรรูปเห็ดแครง"  
         
    การพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทำประดิษฐกรรม"  
         
    การฝึกอบรมหลักสูตร "การปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่"  
         
    "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่54  
         
    มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2  
         
    กระดาษจากก้านกล้วย  
         
    โครงการปลูกป่ากลุ่มสตรีนักธุรกิจ  
         
    นิทรรศการ Forest in Thailand 4.0  
         
    การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2560  
         
    การสำรวจชนิดและปริมาณสมุนไพรในป่า(ขั้นต้น) รุ่นที่ 1  
         
    งานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
“56 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เติมรัก ปันสุข สู่สังคม” 
 
         
    ฝึกอบรมหลักสูตร"การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ รุ่นที่ 67"  
         
    การประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560  
         
    ฝึกอบรมหลักสูตร"การเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้ขนาดเล็กและของป่า"