ส่วนอำนวยการ  
  ส่วนวนวัฒนวิจัย  
  ส่วนวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้  
  ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
  ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (4ภาค)