ส่วนอำนวยการ  
  ส่วนวนวัฒนวิจัย  
  ส่วนเศรษฐกิจป่าไม้  
  ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้  
  ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้  
  ส่วนแมลงและจุลชีววิทยา  
  ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
  ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี