โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า Extension & Development Utillization of Small Timber and Non - Wood Forest Produccts Project

 

  หน่วยงานโครงการไม้ขนาดเล็กฯ  
 

ส่วนกลาง

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่
 
 
ส่วนภูมิภาค
 
  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น
 
หน่วยงานสนับสนุน
 

รวมภาพกิจกรรมต่าง ๆ โครงการไม้ขนาดเล็กฯ

 
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้
   
 
สถานีวนวัฒนวิจัย 7 สถานี
   
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว
 

 

     
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ
   
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
   
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยห้วยทา
   
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยบ้านตาขุน
   
 
      - สถานีวนวัฒนวิจัยอุบลราชธานี
   
       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
22 January, 2015 14:57
     
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยปฎิบัติใน  
www.free-counter-plus.com
  ส่วนภูมิภาค (รายละเอียด)    
        
จำนวนผู้เข้าชม