องค์กรของเรา
งานบริการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ
แบบฟอร์มต่างๆ
รับเรื่องร้องเรียน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
Free-counter-plus.com

         

ความเป็นมา

สถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย  เริ่มก่อตั้งเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2531 เดิมเริ่มแรกเป็นสถานีวนกรรมเชียงราย สังกัดกองบำรุง  กรมป่าไม้ ดำเนินงานเกี่ยวกับปลูกสร้างสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สัก ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลป่าแดด  และตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานฯ  และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไม้เชียงราย เมื่อปี 2539 ได้มีการปลูกสวนอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า   ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา มีการปลูกทดลองไม้กระยาเลยชนิดต่างๆที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและทางสมุนไพร ดังนั้นชนิดไม้ที่ทดลองปลูกในพื้นที่สถานีรองจากไม้สักเป็นไม้ชนิดต่างๆเช่น ไม้แดง ตะเคียนทอง อบเชย ไผ่ เป็นต้น และในปี พ.ศ.2549  ได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีทดลองปลูกพรรณไม้เชียงราย มาเป็นสถานีวนวัฒนวิจัยเชียงราย สังกัดกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้  จวบจนปัจจุบัน

สถานีวนวัฒนเชียงราย
ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180