หน้าที่ความรับผิดชอบ

          มีหน้าที่จัดหลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมการประชุม  การสัมมนา เจ้าหน้าที่ี่และเกษตรกร
ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและวางแนวทาง
การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติ    และการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า  ให้เกิดความเหมาะสม และถูกต้องตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้   รวมทั้งงานอื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัต

 
   
   
   
 
 

ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายฝึกอบรม