วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานรวบรวมนวัตกรรม องค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยด้านป่าไม้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานและประชาชนนำไปใช้ประโยชน์