หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. เก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านป่าไม้ในสาขาต่าง ๆ
    ในรูปฐานข้อมูลงานวิจัย และให้บริการเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ
2. พัฒนาและสร้างระบบสารสนเทศภายในองค์กรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต