ฝ่ายบริหารทั่วไป  
     
  ฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา  
     
  ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ  
     
  ฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
 
     
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ภาค จำนวน 4 ศูนย์