ฝ่ายบริหารทั่วไป  
     
  ฝ่ายจัดการความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา  
     
  ฝ่ายเผยแพร่และสารสนเทศ  
     
  ฝ่ายส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านป่าไม้
 
  - ศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีป่าไม้ จังหวัดสระบุรี