กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้


กรมป่าไม้
สำนักวิจัยฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December 14, 2010 15:23
 
www.free-counter-plus.com
Free-counter-plus.com
 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1) ศึกษา วิจัยชีววิทยา นิเวศวิทยา และจำแนกชนิดแมลงและจุลินทรีย์ที่เกิดโทษ
และประโยชน์ในระบบปลูกสร้างส่วนป่า และในอุตสาหกรรมไม้และผลิตผลป่าไม้
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการป้องกันแมลงและกำจัดแมลงและโรคพืชป่าไม้
ในส่วนป่าศัตรูทำลายไม้ ศัตรูทำลายผลิตผลป่าไม้
3) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เห็ดกินได้ และการจัดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4) ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ผลิตผลป่าไม้เพื่ออุตสาหกรรม
5) จัดทำฐานข้อมูลด้านแมลงและจุลินทรีย์ด้านป่าไม้
6) บริการทางวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ประกอบด้วย 4 งาน

-งานวิจัยแมลงป่าไม้
-งานวิจัยโรควิทยาป่าไม้
-งานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้
-งานพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้