[หน่วยงานภายใน]                [ภารกิจ]                 [บุคลากร]                 [ติดต่อ]    
 
       
       
       
  ฝ่ายธุรการ  
       
  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
       
  ฝ่ายการเงิน และบัญชี  
       
  ฝ่ายการพัสดุ
 
       
  ฝ่ายแผนและติดตามประเมินผล  
       
  ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัยป่าไม้