หน้าปก      
  แบบฟอร์มเล่มคำรับรองหน่วยงานส่วนกลาง      
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความถูกต้องแม่นยำฯ คาร์บอน      
  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้      
  ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานวนวัฒนวิจัย      
  ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                                  
  ตัวชี้วัดที่ 5 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ      
  ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ      
  ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา      
 
   
 
           
           
           
           
           
 
   
 
           
 
   
 
           
           
           
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน >>>      
    คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน >>>