โครงการวิจัยที่สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     
1.
  การใช้ประโยชน์ด้านพลังงานไม้สน5ชนิด
2.
  รายงานการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของไม้สน5ชนิด61_ฉบับสมบูรณ์
3.
  การเพาะเลี้ยงเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซ่าชนิดกินได้ในกล้าไม้โตเร็ว
4.
  โครงการประเมินอุปสงค์และอุปทานของไม้มีค่าทางเศรษฐกิจและของป่าบางชนิดในประเทศไทย
เพื่อรองรับการใช้ไม้และของป่าของประเทศและวางแผนรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.
  การบำบัดน้ำเสียด้วยถ่านกัมมันต์จากไม้สน 5 ชนิด
6.
  การควบคุมผสมเกสรแบบข้ามขอพันธุ์ไม้สกุลอะเคเซีย