1.
ไม้เศรษฐกิจ
2.
การปรับปรุงพันธุ์และการปลูกสร้างสวนป่า
3.
แมลงและจุลชีววิทยา
4.
ผลผลิตป่าไม้
5.
อุตสาหกรรมป่าไม้
6.
พลังงานจากไม้
7.
เศรษฐกิจป่าไม้
8.
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
9.   ผลงานการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง