ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
ฝ่ายแผนและติดตามประเมินผลหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติงานทางด้านธุรการ การเจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชีและพัสดุ
    ของสำนัก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานงบประมาณ ติดตามและประเมินผล
    การปฏิบัติงานของสำนัก
3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

   20-Dec-2010               free web counter