การใช้ประโยชน์ไม้อย่างชาญฉลาด ลดปริมาณเศษไม้และของเสีย เพื่อสมดุลธรรมชาติที่ยั่งยืน WOOD RECOVERY WILL MAXIMISE THE AVAILABLE WOOD RESOURCES..
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
ศักยภาพและความเหมาะสมในการ
ใช้ประโยชน์ไม้ ในอุตสาหกรรรม
แผ่นไม้ประกอบ
วิจัย และพัฒนากระบวนการผลิต
แผ่นไม้ประกอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน
บริการทางวิชาการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ประสานงานและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารเผยแพร่
กลุ่มงานพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
งานให้บริการประชาชน
บริการให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป
บริการให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ
โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ
โครงการวิจัย แผ่นไม้อัดประสานเพื่องานประดิษฐกรรม
โครงการวิจัย แผ่นไม้ประกอบจากไผ่เพื่อการก่อสร้าง
โครงการวิจัย แผ่นถ่านไม้ไผ่อัดซีเมนต์
โครงการวิจัย ตารางอบไม้สะเดา
โครงการวิจัย ผลกระทบของอัตราส่วนชิ้นเกล็ดไม้กับซีเมนต์ต่อสมบัติ ของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้สะเดา
โครงการวิจัย แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้สะเดา
โครงการวิจัย ไม้บางไม้อัดจากไม้สะเดา
ผลงานวิจัย
การเพิ่มมูลค่าเศษไม้ ปลายไม้สัก จากการตัดสางขยาย
ระยะเพื่อการผลิตแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์
ศักยภาพของเศษไม้ ปลายไม้ จากการตัดสางขยายระยะ
สวนป่าสักต่อการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ..