- วิสัยทัศน์
  - พันธกิจ
  - ยุทธศาสตร์
  - หน้าที่ความรับผิดชอบ
  - โครงสร้างองค์กร
  - บุคลากร
   
   
   
  - ฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้
  - ฝ่ายอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอ
  - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและป้องกันรักษาเนื้อไม้
  - ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
    จ.ลำปาง
  - ศูนยวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
    จ.ขอนแก่น
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
    จ.ราชบุรี
  - ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนไม้เพื่อชุมชน
    จ.สงขลา
 
 
 
  - โครงการวิจัย ปี ๒๕๖๐
  - โครงการวิจัย ปี ๒๕๕๙
  - โครงการวิจัย ปี ๒๕๕
  - โครงการวิจัย ปี ๒๕๕๗
  - โครงการวิจัยปีที่ผ่านมา <<<
   
   
  - คุณสมบัติของไม้เศรษฐกิจโตเร็ว (ไม้สะเดา)
    หลังจากแช่น้ำส้มควันไม้และอัดแน่น
  - ผลกระทบของอัตราส่วนเกล็ดชิ้นไม้กับซีเมนต์
    ต่อสมบัติของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์จากไม้สะเดา
  - ไม้บางไม้อัดจากไม้สะเดา
  - แผ่นใยไม้อัดยิปซั่มจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
  - แผ่นถ่านไม้ไผ่อัดซีเมนต์
  - การศึกษาการยึดแน่นของผิวหน้าของแผ่นใยไม้อัด
    ความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยูคาลิปตัส ยูโรฟิลลา
  - ประสิทธิภาพของ ACQ และ CA ในการยืดอายุ
    ความทนทานของไม้
  - ความทนทานของไม้สะเดาจากสวนป่าปลูก
    และป้องกันรักษาเนื้อไม้
  -โครงการวิจัยเพิ่มเติม <<<<
   
   
  - ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้
  - ฝ่ายแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้
  - ฝ่ายอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ
  - ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและป้องกันรักษาเนื้อไม้
  - ฝ่ายอุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้และกาวติดไม้
  - การนำเศษไม้เหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์
  - การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทดแทนไม้
    จากเศษไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
  - วัสดุทดแทนไม้เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน