Google

WWW
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
       
       
       
    ข่าวติดบอร์ดประกาศประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2558  
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะและศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
       
    ข่าวติดบอร์ดประกาศประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2558  
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  
  มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
  หลักสูตรการอบรมภาษาำอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ  
  ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง  
  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
       
    ข่าวติดบอร์ดประกาศประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2558  
  แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่  
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  
  ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด  
  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการต่าง ๆ  
       
    ข่าวติดบอร์ดประกาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558  
  แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ...(ฉบับกรมป่าไม้)  
  ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง  
  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ  
  แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน และให้ข้าราชการเ้ข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง เทคนิคการเป็นนักส่งเสริมและเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน
 
  ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แก้ไขและเพิ่มเติม)  
  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  
  ขอยกเลิกหนังสือเวียน  
       
    ข่าวติดบอร์ดประกาศประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ  
  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบแขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกล  
  ขอส่งสำเนาหนังสือ  
       
   

                หน้าที่   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20    21    22    23    24    25>>>>               ย้อนหลังหนังสือเวียนปี 2557