งานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้ (อาคารสุรัสวดี ชั้น 3) กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 488

งานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ป่าไม้
มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านชีววิทยา การดำรงชีพ และบทบาทของจุลินทรีย์ในขบวนการสร้างและหมุนเวียนธาตุอาหารต่างๆ ในระบบนิเวศป่าไม้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การเพิ่มผลผลิตหรือมูลค่าผลิตภัณฑ์ การขจัดสารพิษ ฯลฯ

โครงการการวิจัยเห็ดไผ่ซางและการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

การศึกษาวิจัยด้านต่างๆ