กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่
 
     
                  วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
           การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดราชบุรี และศูนย์วิจัยและ
           พัฒนาวัสดุทดแทนไม้ ได้ออกส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า
           รวมถึงส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านเขาดิน ตำบล
           หนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เนื่องจากกล้าไม้ไผ่ที่เกษตรกร
           รับไปปลูกขณะนี้. สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้ว ศูนย์ฯ จึงได้นำรถโมบาย
           เคลื่อนที่ ออกไปสอนการทำเตียงไม้ไผ่ให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
           นำความรู้ไปพัฒนาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป