พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
 
     
                       วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสุชาติ กัลยาวงศา
            ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
            วิจัยการจัดการป่าไม้ นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
            ผลิตผลป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมใจถวายพระพร
            ชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรม
            ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
            และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
            และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อมสำนึก
            ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้ ณ ลานหน้า
            อาคารสุรัสวดี สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้