กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่
 
     
                  วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
         การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
         จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ ตามโครงการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้
         ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายพร้อม
         เครื่องมืองานไม้) ในท้องที่ บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง
         จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 31 คน โดยมี นายสุภีร์
         ดาหาร ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองโข่ย หมู่ที่ 19 เป็นประธานในพิธีเปิดและ
         นายสุชาติ นิ่มพิลา หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมฯไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัด
         ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานและแนะนำศูนย์ส่งเสริมฯไม้ขนาดเล็กและของป่า
         จ.ขอนแก่น เกี่ยวกับหน้าที่พันธกิจหลักและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม
         ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
         ได้มีการแบ่งกลุ่มการทำงานจำนวน 2 กลุ่ม โดยใช้ไม้จากการตัดสางตามหัวไร่
         ปลายนาของเกษตรกรในพื้นที่เป็นวัตถุดิบในการจัดทำประดิษฐกรรมจำนวน 2 ชิ้น
         ได้แก่
         1. เก้าอี้จากไม้ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตัว
         2. โต๊ะจากไม้ขนาดเล็ก จำนวน 1 ตัว
         เมื่อทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อย ได้มีการ กล่าวสรุปผลและประเมินผลการจัดกิจกรรม
         ร่วมกันและปิดกิจกรรมฯ,ถ่ายภาพร่วมกันเป็นการแล้วเสร็จกิจกรรมในครั้งนี้