"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
 
     
                          วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้
          มอบหมายให้นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทน
          กรมป่าไม้ พร้อมด้วย ดร.คงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ นาย
          สมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) และ
          เจ้าหน้าที่ในสังกัด นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และ
          เจ้าหน้าที่ในสังกัด นายสุทัศน์ เล้าสกุล อู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย และเจ้าหน้าที่ใน
          สังกัด ร่วมเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ ศูนย์
          วนวัฒนวิจัยภาคกลางตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายบวรศักดิ์ วานิช
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว กิจกรรมประกอบด้วยการเดิน
          เพื่อสุขภาพ การสาธิตการปฏิบัติงานรุกขกรจากหน่วยงานในสังกัดของสำนักวิจัยฯ ร่วมกับ
          สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก กิจกรรม
          ชมและศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ แจกกล้าไม้ และกล้าสมุนไพร นิทรรศการให้ความรู้ด้านป่าไม้
          จากส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ได้แก่ การสาธิตทำยาหม่องจากน้ำมันยูคาลิปตัส เตาเผาถ่าน
          แบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมแก่นจันทน์ของสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ การสาธิต
          ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ขนาดเล็ก และวัสดุทดแทนไม้ของส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ กิจกรรม
          ทำพวงกุญแจจากเศษไม้ของส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมัก และ
          น้ำหมักจากเศษใบไม้ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี
          โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำโล่รางวัลแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ จากส่วนพัฒนา
          อุตสาหกรรมไม้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกิบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน ประชาชน ครูและ
          นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 400 คน