"สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
 
     
                   วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้นายสุชาติ กัลยาวงศา
           ผู้อำนวการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสาโรจน์
           วัฒนสุขสกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพฒนาผลิตผลป่าไม้ นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ
           ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
           นางสาวศรันธร สุขวัฒน์นิจกุูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ นายสุทัศน์ เล้าสกุล
           ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
           สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิด
           โครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ สถานีวนวัฒนวิจัย
           ดงลาน จังหวัดขอนแก่น โดยนายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
           และนายอำเภอชุมแพ ให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
           เดิน/ปั่น เส้นทางธรรมชาติ กิจกรรมรุกขกร ดนตรีในสวน นิทรรศการหลายภาคส่วน
           ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
           ของรัฐ คณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในท้องที่และใกล้เคียง เจ้าหน้าที่องค์การ
           บริหารส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ประมาณ 800 คน