วันสิ่งแวดล้อมโลก
 
     
                       วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
           พัฒนาการป่าไม้ นำทีมรุกขกรกรมป่าไม้จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย
           ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยปฏิบัติการ
           รุกขกรรม ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ จัดทำกระบะรองรับกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อทำปุ๋ยหมักพืชสด และทำ
           ความสะอาด ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้้