รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่ 2
 
     
                      วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายคงศักดิ์ มีแก้ว รักษาการในตำแหน่ง
             ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
             ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร รุกขกรขั้นสูง รุ่นที่2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
             2-6 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว
             จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายดุริยะ สถาพร หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัย
             สะแกราช เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน