วิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน
 
     
                      วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด
             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดี
             กรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการ
             ป่าไม้สู่ประชาชน ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี
             นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็น
             ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าประชุม จำนวน 130 คน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ
             ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส
             กรมป่าไม้