กิจกรรม 5 ส อาคารสุรัสวดี สำยักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
     
                       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
            และพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำกิจกรรม 5 ส
            โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคาร ตลอดจนบริเวณ
            โดยรอบอาคาร รวมถึงทำความสะอาดในอาคารที่ทำงานภายในอาคารสุรัสวดี สำนักวิจัย
            และพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้