การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่และผลิตผลจากของป่า
 
     
                วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนัก
    วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้
    ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า" รุ่นที่ 55 (การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่และผลิตผล
    จากของป่า) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้
    จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี    
    หัวหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เป็น
    ผู้กล่าวรายงาน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 รายิ