การฝึกอบรมหลักสูตร "การปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่"
 
     
                    วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางสาวณัฏฐากร เสมสันทัด ผู้อำนวยการ
     ส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด
     การฝึกอบรมหลักสูตร "การปลูกและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
     วันที่ 18-21ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนฝน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี
     นายสุทัศน์ เล้าสกุล หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึก
     อบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 30 ราย