พิธีถวายพระพรชัยมงคล
 
     
                            วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
               และพัฒนาการป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี
               ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
               รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถวายความเคารพ
               พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา
               โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1
               อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้