อบรม การปลูกและการจัดการสวนป่าสักเพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจ
 
     
                  วันที่ 15 มกราคม 2562 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
         พัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีการเปิดการฝึกอบรม
         การส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพการปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1
         หลักสูตร การปลูกและการจัดการสวนป่าสักเพื่อสร้างป่าเศรษฐกิจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
        15-17 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
        โดยมีนายสมบูรณ์ บุญยืน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น
        ผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้นายพงษ์ศิลป์
        ผาลา นายอำเภอสันติสุข ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย