การฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
และของป่า" รุ่นที่54
 
     
                    นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10
   (ราชบุรี)ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
    หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า รุ่นที่54 (การทำผลิตภัณฑ์จาก
   ไม้ไผ่และไม้ขนาดเล็ก) ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริม
   พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่าจังหวัดราชบุรี
   โดยมีนายทินกร พิริยโยธา  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน
   มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 คน