การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
 
     
                       วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสมบูรณื บุญยืน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและ
            ถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
            หลักสูตร "การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก" ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2562 ณ
            กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้เศรษฐกิจชุมชนนาเลา อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีผู้เข้า
            ร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 ราย ประกอบด้วย เกษตรผู้ปลูกสร้างสวนป่าสัก ผู้ใช้ประโยชน์
            จากไม้เศรษฐกิจ และเกษตรกรผู้สนใจ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็ก
            การพัฒนาวัตถุดิบ ตลอดจนเทคนิควิธีจัดการ และการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กให้เกิด
            ประโยชน์อย่างประหยัด ลดการสูญเสีย และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างตลาดด้วย
            ตนเอง เพื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับไปริเริ่ม ปรับปรุง
            แก้ไข และสร้างเป็นอาชีพที่มั่นคง หรือทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรได้อย่างมี
            ประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิทยา จำปาแก้ว ผู้แทน ทสจ.น่าน เข้าร่วมพิธี
            เปิดด้วย ในการนี้นางสาวศรัณธร สุขวัฒน์นิจกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรม
            ไม้ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเพิ่มมูลค่าไม้ด้วยเรซิ่น