การฝึกอบรมหลักสูตร
"เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทำประดิษฐกรรม"
 
     
                        วันที่ 9 มกราคม 2561 นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล รักษาราชการ
    แทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน
    ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า รุ่นที่ 53
    เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้เพื่อทำประดิษฐกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11
    มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์
    ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี หัวหน้า
    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า เป็นผู้กล่าว
    รายงาน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้
    ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัย
    กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยดงลานและผานกเค้า หัวหน้า
    ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย การฝึกอบรม
    ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 35 ราย