เทคนิคการทำไผ่ขด
 
     
                   วันที่ 23-28 เมษายน 2561 ศูนย์ถ่ายทอดฯ จ.อุบลราชธานี ได้ออกไป
         ส่งเสริม ณ บ้านนาหว้า ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี โดยได้จัด
         ฝึกอบรม”เทคนิคการทำไผ่ขด” ให้กับราษฎรที่เป็นสมาชิกกลุ่มจักสานหมวกจาก
         ไม้ไผ่ จำนวน 12 ราย เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออก
         จำหน่ายซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มต่อไป