ขั้นตอนการขอรับบริการขอพิสูจน์ไม้และรับรองคุณภาพไม้
     1. เขียนคำร้องตามแบบ "คำร้องขอพิสูจน์ไม้และรับรองคุณภาพไม้"
2. เอกสารประกอบคำขอ
    กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    กรณีนิติบุคคล : หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 20 บาท
3. ตัวอย่างไม้ ที่ต้องการให้ตรวจพิสูจน์

  งานคุณสมบัติและวิศวกรรมโครงสร้างไม้  
  งานพัฒนาเคมีผลิตผลป่าไม้  
  งานพัฒนาของป่า  
  งานพัฒนาพลังงานจากป่าไม้  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสุโขทัย  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดสกลนคร  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดเลย  
  ศูนย์วิจัยผลิตผลป่าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  ศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ จังหวัดสระบุรี  
     
     


    - ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
    - ผู้ยื่นคำร้องฯ ต้องเซ็นต์ชื่อกำกับทั้งสองด้านของไม้

 รายละเอียดเพิ่มเติม
                        ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการตรวจพิสูจน์ไม้

จำนวนผู้มารับบริการตรวจพิสูจน์ไม้ (เดือนตุลาคม2561-เดือนเมษยน2562)
สรุปสถิติจำนวนผู้มารัยบริการพิสูจน์ไม้ (เดือนตุลาคม2561-เดือนเมษายน2561)

     
  การตรวจพิสูจน์ชนิดไม้และคุณภาพไม้  
   
   
     
   
   
   
        
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                                                                 FOREST        FORPROD           HOME            SERVICE       RESEARCH         
 
กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (ตึกสุรัสวดี ชั้น 2)
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 5473 โทรสาร 0 2940 6856