- สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ศูนย์ผลิตผลป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่

- ศูนย์ผลิตผลป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- ศูนย์ผลิตผลป่าไม้ จังหวัดสุโขทัย

- ศูนย์ผลิตผลป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา

- ศูนย์ผลิตผลป่าไม้ จังหวัดสกลนคร

- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดราชบุรี

- ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า จังหวัดขอนแก่น