งานด้านรุกขกรรม

ศึกษาและพัฒนาการงานด้านรุกขกรรม จัดทำฐานข้อมูล เอกสารองค์ความรู้ทางวิชาการป่าไม้ด้านรุกขกรรม
ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้และทักษะด้านรุกขกรรม

การจัดการป่าในเมือง

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการป่าในเมือง จัดทำฐานข้อมูล เอกสารองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการป่าในเมือง

การปฏิบัติงานร่วม

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
เช่น หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

กิจกรรม
รุกขกรรม

การดำเนินงานด้านรุกขกรรม เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลรักษา และตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

image 1
image 2
image 3
image 4
image 5

งานด้านรุกขกรรม

กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ป้องกันรักษาป่า พร้อมกับส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าให้กับประชาชน

งานด้านรุกขกรรมของกรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ต้นไม้สวยงาม แข็งแรง และสร้างทัศนียภาพที่ดีให้แก่เมือง โดยให้บริการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้อย่างทั่วถึงและถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อทำให้การปฏิบัติงานรุกขกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการป่าชุมชนให้คนอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทย ซึ่งต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บางพื้นที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมีความสำคัญกับชุมชน มีคุณค่าทางจิตใจ บางต้นเป็นพันธุ์ไม้หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ หรือมีความสำคัญเชิงนิเวศ หากมีการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา ต้นไม้สำคัญเหล่านี้ เป็นการช่วยให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

เอกสาร
กิจกรรม

เอกสาร แผ่นพับ และOne-page (กระดาษหนึ่งใบ เข้าใจประเด็น)
กิจกรรมและการปฏิบัติงานด้านรุกขกรรมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 • ชนิดพันธุ์ไม้ที่ควรปลูกในเมือง

  ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖

  พรรณไม้แต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะ นิสัย รูปทรงของทรงพุ่ม รูปทรงของใบ สีของดอก ช่วงเวลาการออกดอก ติดผล ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโต ปริมาณในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่น ซึ่งมีผลต่อการลดมลพิษ ทำให้การดูแลต้นไม้แตกต่างกัน

   

 • เทคนิคการเชื่อมต่อท่อลำเลียงน้ำและอาหารของต้นไม้

  สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล

  พืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุผ่าน xylem โดยลำเลียงจาก รากขึ้นสู่ใบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ลำเลียงอาหารผ่าน phloem จากใบไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของพืช

   

 • ตัดแต่งต้นไม้ ตามแนวสายไฟ

  รุกขกร กรมป่าไม้

  การปลูกต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ควรพิจารณาคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่จำนำมาปลูก จากลักษณะการเติบโตตามธรรมชาติ โดยควรมีความสูงต่ำกว่าระดับแนวสายไฟและควร ห่างจากเสาไฟ ๒-๓ เมตร การตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟไม่ควรตัดบั่นยอดเพราะจะทำ ให้เกิดกิ่งกระโดงขึ้นไปชิดสายไฟอีก สร้างปัญหาใหม่ไม่จบ หรืออาจทำให้ต้นไม้อ่อนแอ จนหักโค่นลงมาซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 • ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ณ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

  ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

  อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้รุกขกรกรมป่าไม้ สำรวจ ประเมิน และจัดทำแผนการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ในสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งที่สร้างปัญหากับอาคาร กิ่งแห้งและกิ่งผุของไม้ใหญ่ ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะหักและร่วงลงมาทำให้เกิดอันตราย

 • การให้คำแนะนำการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

  ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๔

  อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มอบหมายให้ รุกขกร กรมป่าไม้ ให้คำแนะนำการปลูกและการดูแลรักษาตันไม้ตามหลักวิชาการ ในพื้นที่โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร จำนวน ๑,๑๙๕ ต้น

 • สาธิตการจัดการดูแลรักษาต้นยางนา วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่

  ๒ ธ.ค. ๒๕๖๔

  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มอบหมายให้รุกขกร (ส่วนกลาง) ให้คำแนะนำและสาธิตการจัดการดูแลบำรุงรักษาต้นยางนาโบราณอายุมากกว่า ๓๐๐ ปี ในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสำรวจ ประเมิน และวางแผนแนวทางจัดการ ดูแลบำรุงรักษาต้นยางนา

 • การบูรณาการบำรุงต้นไม้ทรงปลูก

  ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๔

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม โครงการพื้นที่ ลุ่มน้ำแม่อาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรุกขกรสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ร่วมกันดำเนินการบำรุงดูแลต้นไม้ทรงปลูก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม

 • กิจกรรมรุกขกร

  ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖

  ศูนย์ปฏิบัติการรุกขกร สจป.ที่๑๒ (นครศรีธรรมราช) สถานีเพาะชำกล้าไม้ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า และเทศบาลตำบลนาสาร ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งแนะนำและถ่ายทอดทักษะงานด้านรุกขกรให้กับผู้สนใจ

 • ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

  ๖ ธ.ค. ๒๕๕๖

  ชุดปฏิบัติการรุกขกร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง (PM ๒.๕) จัดนิทรรศการให้ความรู้ ในการดูแลรักษาต้นไม้ และการตัดแต่งต้นไม้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อด.๒ (หนองวัวซอ)

 • Lorem ipsum dolor sit

  26 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.

 • Integer ultrices augue eu

  24 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.

 • Cras commodo odio ut

  20 April 2018

  Nam vel egestas nisi. Nullam lobortis magna at enim venenatis luctus. Nam finibus, mauris eu dictum iaculis, dolor tortor cursus quam, in volutpat augue lectus sed magna. Integer mollis lorem quis ipsum maximus finibus.

ติดต่อ

ฝ่ายวิจัยการจัดการป่าไม้ในเมือง ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่่าไม้ กรมป่าไม้
โทร. 02561 4292-3 ต่อ 5442