สถิติการบริการตรวจพิสูจน์และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566

สถิติการบริการตรวจพิสูจน์และออกหนังสือรับรองชนิดและคุณภาพไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565

สรุปผู้มารับบริการตรวจพิสูจน์ไม้ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2563
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการตรวจพิสูจน์ไม้