หัวหน้ากองค้นคว้าและของป่า  
  พ.ศ. 2478-2485  พระยาอนุวัฒน์วนรักษ์ (นายหว้า สุทธิสุวรรณ)  
  พ.ศ. 2485-2487  หลวงวิลาสวนวิทย์ (นายเมธ รัตนประสิทธิ์)  
   หัวหน้ากองค้นคว้า
 
  พ.ศ. 2487-2500  นายคิด สุวรรณสุทธิ  
  พ.ศ. 2500-2502  นายกริตสามะพุทธ  
  พ.ศ. 2502-2508  นายถนอม เปรมรัศมี  
  พ.ศ. 2508-2514  นายทวีศักดิ์ ศรีบุรี  
   ผู้อำนวยการกองวิจัยผลิตผลป่าไม้  
  พ.ศ. 2514-2520  นายพงศ์ โสโน  
  พ.ศ. 2520-2522  นายกัสสปะ อัคนิทัต  
  พ.ศ. 2522-2529  นายสุธี หาญสงคราม  
  พ.ศ. 2529-2530  นายณรงค์ กฤตานุกูลย์  
  พ.ศ. 2530-2532  นายสรรเสริญ เจริญศรี  
  พ.ศ. 2532-2535  ม.ร.ว.ภัทรชัย รัชนี  
   ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตผลป่าไม้  
  พ.ศ. 2535-2538  นางวนิดา สุบรรณเสนี  
  พ.ศ. 2538-2541  นายไพศาล กุวลัยรัตน์  
  พ.ศ. 2541-2545  นายณรงค์ เพ็งปรีชา  
   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้  
  พ.ศ. 2545-2546  นางจารุณี วงศ์ข้าหลวง  
  พ.ศ. 2546-2547  นายไพโรจน์ พันธุ์ภักดี  
 
 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้
 
  พ.ศ. 2547-2548  นายธานี วิริยะรัตนพร  
    พ.ศ. 2548-2549    นายชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์  
  พ.ศ. 2549-2551  นายวิสูตร สมนึก  
 
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
 
  พ.ศ. 2551-2552  นายสุนทร วัชรกุลดิลก  
  พ.ศ. 2552-2553  นายสมชาย จารุสัมพันธ์จิต  
  พ.ศ. 2554-2554  นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม  
  พ.ศ. 2555-2555  นายจตุพร มังคลารัตน์  
  พ.ศ. 2556-2557  นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม  
  พ.ศ. 2558-2559  นายสุชาติ กัลยาวงศา  
  พ.ศ. 2559-2560  นายธิติ วิสารัตน์  
  พ.ศ. 2561-2563  นายสุชาติ กัลยาวงศา  
  พ.ศ. 2563-2564  นายภูษิต พรหมมาณพ  
  พ.ศ. 2564-2566  นางนิศากร  งิ้ววิจิตร  
  พ.ศ. 2566-ปัจจุบัน  ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ