(
     
  หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)  
  หนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงาน (พนักงานราชการ)  
  แบบฟอร์มขอยกเลิกใบลา  
  แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท  
  แบบฟอร์มใบลาป่วย  
  แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  
  แบบฟอร์มใบอนุมัติไปราชการ  
  แบบฟอร์ม Information Preparation for Operation (.xlsx)  
  แบบฟอร์ม Information Preparation for Operation (.docx)