ผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคตะวันเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ไม้จาก
ศูนย์พัฒนาการใช้ประโยชน์ป่าไม้ภาคใต้ จังหวัดสงขลา