หน้าแรก สำนักวิจัยฯ กรมป่าไม้ งานบริการ ติดต่อเรา
 
 

 
 

เอเซียน ITTO สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมอุทยานแห่งชาติ กรมศุลกากร
 
ผลงานของกลุ่มงานเศรษฐกิจ
 
  ปลูก / ผลิต
 
   
 
   
 
  กรณีศึกษาไม้ยูคาลิปตัส ปี 2548
การปลูกและการทำไม้ยูคาลิปตัส
การปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ปี 40
ไม้ยูคา มาคาลดูเลนซิส
ยูคาลิปตัสรองรับปริมาณความต้องการ
เศรษฐกิจการปลูกและการทำไม้ยูคาลิปตัส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประเมินผลผลิตไม้ยางพารา

กำลังผลิตไม้ยางพารา
ความรู้และข้อเสนอแนะเพื่อตัดสินใจปลูกสวนป่าไม้สักเชิงเศรษฐกิจ
การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ กรณีแนวโน้มการใช้ไม้เนื้อแข็งใน
อุตสาหกรรม 2546

รายงานผลการสำรวจไม้เล็กและไม้โตเร็ว
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้สัก
  อุตสาหกรรมไม้
 
   
 

การโค่นล้ม ตัดทอน ต้นยูคาลิปตัส
การศึกษาระยะเวลาการเคลื่อนที่ในการทำงาน อุตสาหกรรมไม้แปรรูป
การศึกษาอัตราการแปรรูปไม้
นโยบายการห้ามนำเข้าไม้แปรรูป
รูปแบบผลิตภัณฑ์จากไม้สักขนาดเล็ก
ศักยภาพการผลิตไม้โตเร็วและไม้ป่าเพื่ออุตสาหกรรม
สถานการณ์โรงงานแปรรูปไม้ แพร่
สรุปสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ไม้ 

การเพิ่มมูลค่าไม้ยูคาลิปตัสจากการแปรรูปไม้     
หลักการในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้ให้มีคุณภาพ

  การตลาด
 
   
  การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของกระถินเทพา 2546
การศึกษาเศรษฐกิจการค้าไม้แปรรูป 2533
การส่งเสริมด้านการตลาดไม้ตัดสางขยายระยะ
การสำรวจปริมาณการใช้ไม้ภาคใต
งานวิจัยตลาดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 2531
แนวทางการประเมินค่าทรัพยากรในพื้นที่ป่าไม
ศึกษาตลาดไม้ยูคาลิปตัส 28
  ประเมินมูลค่าเศรษฐกิจและสังคม
 
   
 

การใช้ประโยชน์กับเศรษฐกิจราษฎร จ.น่าน
การใช้ประโยชน์ข้อมูลในการวางแผนงาน
การประเมินมูลค่าของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับป่าชายเลน
พืชสมุนไพรป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจการทำเหมืองแร่ที่มีผลกระทบต่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้

การประเมินค่าทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์(ห้วยขาแข้ง)
การประเมินมูลค่าไม้ในโครงการเขื่อนแม่วง
ค่าเสียหายในคดีป่าไม้
โครงการประเมินคุณค่าทรัพยากรพื้นที่ป่าอนุรักษ์(เขาใหญ่)
โครงการประเมินคุณค่าทรัพยากรพื้นที่ป่าอนุรักษ์(เอราวัณ กาญจนบุรี)
แบบจำลองสำหรับประเมินค่าเสียหาย

     
 
usb hub
www.free-counter-plus.com
usb hub